Όροι χρήσης

Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου www.megainsurance.gr είναι η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΜΕΓΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο ‘MEGA BROKERS SA’ (εφεξής καλούμενη Mega Brokers), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φαλήρου 91 & Ζαν Μωρεάς, με αριθμό ΓΕΜΗ 69618703000, με ΑΦΜ 998300503, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Η Mega Brokers είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως ασφαλιστικός πράκτορας με ειδικό αριθμό μητρώου 6317 και ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων με ειδικό αριθμό μητρώου 1003 και εποπτεύεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η Mega Brokers παρέχει νόμιμα υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης/ διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίες συνίστανται στην άσκηση δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών, με τις οποίες η Mega Brokers συνεργάζεται, παρέχοντας συμβουλή για τα ασφαλιστικά προϊόντα που διαθέτει.

Σκοπός του www.megainsurance.gr είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Οι υπηρεσίες μας συνίστανται στην ανάληψη με σύμβαση έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών, με τις οποίες η Mega Brokers συνεργάζεται, έχοντας συνάψει σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, συμβουλεύει, προπαρασκευάζει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων ασφαλιστικές συμβάσεις.

Ειδικότερα: η Mega Brokers διατηρεί συμβάσεις έγγραφης εντολής με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο έγγραφο της Υποχρεωτικής Προσυμβατικής Ενημέρωσης από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Η αμοιβή μας επί της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης συνίσταται σε προμήθεια που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο την οποία λαμβάνουμε από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει η Mega Brokers συνίστανται στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με την έννοια του Ν. 4583/2018.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Mega Brokers είναι διαθέσιμη Δευτέρα - Παρασκευή από 09:00 έως 18:00 στα τηλέφωνα 210 9225825 .Οι Χρήστες της υπηρεσίας www.megainsurance.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Mega Brokers και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση [email protected].

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν μέσω του ιστότοπου www.megainsurance.gr θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα προσωπικά του στοιχεία στην Ειδική Φόρμα Επικοινωνίας. Στη συνέχεια κάποιος εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης της Mega Brokers θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη προκειμένου να του παρέχει Συμβουλές για το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν, οι οποίες θα βασίζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Χρήστη.

Σημειώνεται ότι η Mega Brokers δεν εκτιμά ούτε αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους, δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης και δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις που να δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συνεργάζεται. Η αποδοχή των αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση και η αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και η ανάληψη υποχρεώσεων πραγματοποιείται από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση.

Επομένως σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της Συνεργαζόμενης Ασφαλιστικής Εταιρείας που επέλεξε ο Χρήστης.

Διευκρινίζεται ότι η Mega Brokers δεν έχει δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και στους όρους παροχής τους.

Οι υπηρεσίες του ιστότοπου www.megainsurance.gr δεν προορίζονται για άτομα κάτω των 18 ετών. Η επίσκεψη του Χρήστη στο διαδικτυακό χώρο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης και την αντίστοιχη δέσμευσή του Χρήστη σε αυτούς. Επομένως, συνιστάται η προηγούμενη προσεκτική τους ανάγνωση.

Η Mega Brokers καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπο, προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού χώρου και των ιστοσελίδων της να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν κατά τον, όσο το δυνατό, πραγματικό χρόνο με τα δεδομένα και τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ωστόσο, η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από τις παρούσες ιστοσελίδες δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που σας παρέχει η ίδια η εταιρεία μας και το άρτια ενημερωμένο με συνεχή κατάρτιση και πληροφόρηση, μέσω σεμιναρίων και οδηγιών δίκτυο των συνεργατών της.

Οι παρούσες σελίδες του ιστότοπου μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hypertext links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους ή άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες είναι τελείως ανεξάρτητες. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από το διαδικτυακό χώρο της εταιρείας μας αποτελεί αποκλειστική δική σας ευθύνη.

Η Mega Brokers δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκύψει άμεσα ή έμμεσα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η οιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (H/Y) ή η εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας.

Η Mega Brokers μεριμνά, στα πλαίσια του δυνατού, για την επί εικοσιτετράωρου βάσης διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της χώρου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης πιθανών προβλημάτων του συστήματος.

Η Mega Brokers διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Mega Brokers. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά, κ.ά.) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου/ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας.

Η εμφάνιση και έκθεση στον Ιστότοπο διακριτικών γνωρισμάτων και σημάτων που αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες τρίτων πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης άδειας των δικαιούχων και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας στην Mega Brokers.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, οι διατάξεις για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη σχετική.